divendres, 31 d’octubre de 2008

Manifest de l'Assemblea d'Estudiants de Geografia i Història / Manifiesto de la Assemblea d'Estudiants de Geografia i Història

Els i les estudiants de l'Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València estem a favor de la paralització del Espai Europeu d'Educació Superior (o Pla Bolonya) i exposem que:

- El procés s'està implantant deixant de banda l'opinió dels i les estudiants. I a més amb una manca d'informació institucional per a que s'òbriga un debat ampli que incloga a tota la comunitat universitària.

- El significatiu augment del preu del crèdit i de l'educació universitària en general que obligarà a treballar per a poder pagar l'ensenyament, tot i que la reforma aposta per a un estudi a temps complet.

- La reforma tracta d'homogeneïtzar l'ensenyament reduint els continguts de la nostra formació, quasi eliminant els crèdits d'optativitat. La intenció és clara: crear el pensament únic en els i les estudiants amb l'objectiu de justificar l'eurocentrisme. Com exemple estan eliminant el coneixement d'altres realitats geogràfiques i també l'existència de la nostra realitat cultural.

- Els graus tenen un primer curs que repeteix els coneixements adquirits al batxillerat. A més, l'existència d'itineraris sense la possibilitat d'aprofundir en altres continguts limitant-te a una formació tècnica.

- La incertesa davant la situació del CAP i del nostre futur és un altre exemple de manca d'informació. Si s'ha llevat el CAP que farem l'any que ve? La millor solució és fer un màster amb totes les despeses que suposa?

- La manca de representació dels i les estudiants, en un món universitari que s'organitza al més pur estil de les corts medieval -de manera estamental-, ens obliga a prendre les mesures que s'estan portant a terme. Açò no és democràcia, és un aparell burocràtic on nosaltres, els i les estudiants, tenim una mínima veu quan, de fet, som la majoria de la comunitat universitària. Com a exemple, l'any passat, en el debat dels nous graus, la totalitat de la representació d'estudiants va ser totalment minoritzada i no va ser tinguda en compte. Malgrat oposar-se a la reforma raonadament, l'administració es negà a debatre.

Per això, les nostres demandes son:

- La paralització del procés de Bolonya.

- Dur a terme un plebiscit a tots els i les estudiants on es pregunte el posicionament al voltant del procés de Bolonya.

- L'inici d’un debat públic i obert al si de la comunitat universitària al voltant de possibles reformes dels models educatius i d’ensenyament.

- Garantir que tothom que s'haja matriculat en primer amb el pla antic de llicenciatura puga acabar amb el mateix pla.

---

Los y las estudiantes de la Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València estamos a favor de la paralización del Espacio Europeo de Educación Superior (o Plan Bolonia) y exponemos que:

- El proceso se está implantando dejando de lado la opinión de los y las estudiantes. Y además con una falta de información institucional para que se abra un debate amplio que incluya a toda la comunidad universitaria.

- El significativo aumento del precio del crédito y de la educación universitaria en general que obligará a trabajar para poder pagar la enseñanza, aun cuando la reforma apuesta por un estudio a tiempo completo.

- La reforma trata de homogeneizar la enseñanza reduciendo los contenidos de nuestra formación, casi eliminando los créditos de optatividad. La intención es clara: crear el pensamiento único en los y las estudiantes con el objetivo de justificar el eurocentrismo. Como ejemplo están eliminando el conocimiento de otras realidades y también la existencia de nuestra realidad cultural.

- Los grados tienen un primer curso que repite los conocimientos adquiridos en el bachillerato. Además, la existencia de itinerarios sin la posibilidad de profundizar en otros contenidos limitándose a una formación técnica.

- La incertidumbre frente a la situación del CAP i de nuestro futuro es otro ejemplo de falta de información. Si se ha quitado el CAP ¿qué haremos el año que viene? ¿La mejor solución es hacer un máster con todos los gastos que supone?

- La falta de representación de los y las estudiantes, en un mundo universitario que se organiza al más puro estilo de las cortes medievales -de manera estamental-, nos obliga a tomar las medidas que se están llevando a cabo. Esto no es democracia, es un aparato burocrático donde nosotros, los y las estudiantes, tenemos una mínima voz cuando, de hecho, somos la mayoría de la comunidad universitaria. Como ejemplo, el año pasado, en el debate de los nuevos grados, la totalidad de la representación de estudiantes fue totalmente minorizada y no fue tenida en cuenta. A pesar de oponerse a la reforma razonadamente, la administración se negó a debatirlo.

Por esto, nuestras demandas son:

- La paralización del proceso de Bolonia.

- Llevar a cabo un plebiscito a todos y todas las estudiantes donde se pregunte el posicionamiento sobre el proceso de Bolonia.

- El inicio de un debate público y abierto en el seno de la comunidad universitaria al rededor de las posibles reformas de los modelos educativos y de enseñanza.

- Garantizar que todo el que se haya matriculado en primero con el plan antiguo de licenciatura pueda acabar en el mismo plan.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada