divendres, 31 d’octubre de 2008

Manifest de l'Assemblea d'Estudiants de Geografia i Història / Manifiesto de la Assemblea d'Estudiants de Geografia i Història

Els i les estudiants de l'Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València estem a favor de la paralització del Espai Europeu d'Educació Superior (o Pla Bolonya) i exposem que:

- El procés s'està implantant deixant de banda l'opinió dels i les estudiants. I a més amb una manca d'informació institucional per a que s'òbriga un debat ampli que incloga a tota la comunitat universitària.

- El significatiu augment del preu del crèdit i de l'educació universitària en general que obligarà a treballar per a poder pagar l'ensenyament, tot i que la reforma aposta per a un estudi a temps complet.

- La reforma tracta d'homogeneïtzar l'ensenyament reduint els continguts de la nostra formació, quasi eliminant els crèdits d'optativitat. La intenció és clara: crear el pensament únic en els i les estudiants amb l'objectiu de justificar l'eurocentrisme. Com exemple estan eliminant el coneixement d'altres realitats geogràfiques i també l'existència de la nostra realitat cultural.

- Els graus tenen un primer curs que repeteix els coneixements adquirits al batxillerat. A més, l'existència d'itineraris sense la possibilitat d'aprofundir en altres continguts limitant-te a una formació tècnica.

- La incertesa davant la situació del CAP i del nostre futur és un altre exemple de manca d'informació. Si s'ha llevat el CAP que farem l'any que ve? La millor solució és fer un màster amb totes les despeses que suposa?

- La manca de representació dels i les estudiants, en un món universitari que s'organitza al més pur estil de les corts medieval -de manera estamental-, ens obliga a prendre les mesures que s'estan portant a terme. Açò no és democràcia, és un aparell burocràtic on nosaltres, els i les estudiants, tenim una mínima veu quan, de fet, som la majoria de la comunitat universitària. Com a exemple, l'any passat, en el debat dels nous graus, la totalitat de la representació d'estudiants va ser totalment minoritzada i no va ser tinguda en compte. Malgrat oposar-se a la reforma raonadament, l'administració es negà a debatre.

Per això, les nostres demandes son:

- La paralització del procés de Bolonya.

- Dur a terme un plebiscit a tots els i les estudiants on es pregunte el posicionament al voltant del procés de Bolonya.

- L'inici d’un debat públic i obert al si de la comunitat universitària al voltant de possibles reformes dels models educatius i d’ensenyament.

- Garantir que tothom que s'haja matriculat en primer amb el pla antic de llicenciatura puga acabar amb el mateix pla.

---

Los y las estudiantes de la Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València estamos a favor de la paralización del Espacio Europeo de Educación Superior (o Plan Bolonia) y exponemos que:

- El proceso se está implantando dejando de lado la opinión de los y las estudiantes. Y además con una falta de información institucional para que se abra un debate amplio que incluya a toda la comunidad universitaria.

- El significativo aumento del precio del crédito y de la educación universitaria en general que obligará a trabajar para poder pagar la enseñanza, aun cuando la reforma apuesta por un estudio a tiempo completo.

- La reforma trata de homogeneizar la enseñanza reduciendo los contenidos de nuestra formación, casi eliminando los créditos de optatividad. La intención es clara: crear el pensamiento único en los y las estudiantes con el objetivo de justificar el eurocentrismo. Como ejemplo están eliminando el conocimiento de otras realidades y también la existencia de nuestra realidad cultural.

- Los grados tienen un primer curso que repite los conocimientos adquiridos en el bachillerato. Además, la existencia de itinerarios sin la posibilidad de profundizar en otros contenidos limitándose a una formación técnica.

- La incertidumbre frente a la situación del CAP i de nuestro futuro es otro ejemplo de falta de información. Si se ha quitado el CAP ¿qué haremos el año que viene? ¿La mejor solución es hacer un máster con todos los gastos que supone?

- La falta de representación de los y las estudiantes, en un mundo universitario que se organiza al más puro estilo de las cortes medievales -de manera estamental-, nos obliga a tomar las medidas que se están llevando a cabo. Esto no es democracia, es un aparato burocrático donde nosotros, los y las estudiantes, tenemos una mínima voz cuando, de hecho, somos la mayoría de la comunidad universitaria. Como ejemplo, el año pasado, en el debate de los nuevos grados, la totalidad de la representación de estudiantes fue totalmente minorizada y no fue tenida en cuenta. A pesar de oponerse a la reforma razonadamente, la administración se negó a debatirlo.

Por esto, nuestras demandas son:

- La paralización del proceso de Bolonia.

- Llevar a cabo un plebiscito a todos y todas las estudiantes donde se pregunte el posicionamiento sobre el proceso de Bolonia.

- El inicio de un debate público y abierto en el seno de la comunidad universitaria al rededor de las posibles reformas de los modelos educativos y de enseñanza.

- Garantizar que todo el que se haya matriculado en primero con el plan antiguo de licenciatura pueda acabar en el mismo plan.

Manifest conjunt de les assemblees de la Universitat de València / Manifiesto conjunto de las asambleas de la Universitat de València

Les assemblees d'estudiants de la Universitat de València sotasignants, reunides a 23 d'octubre de 2008, sostenim que no és la construcció d'un Espai Eurpopeu d'Ensenyament Superior comú l'objectiu prioritari que les actuals reformes (Procés de Bolonya) han perseguit, així com tampoc solucionar els greus problemes de la nostra universitat. Basem aquesta convicció en el fet que les reformes s'han orientat segons la guia de què demanda el mercat i no sobre la base d'una detinguda anàlisi de quines són les deficiències que la nostra universitat presenta. Rebutgem, a més, que les reformes s'imposen sense contar amb la opinió de professors, investigadors i estudiants. I en conseqüència exigim:

1) La paralització total de la implantació de la reforma educativa i la celebració d'un referèndum vinculant que interpel·le a la comunitat universitària a posicionar-se respecte el Pla de Bolonya, el resultat del qual deu defensar el rector de la Universitat de València com a posició institucional.

2) Que es defense i promocione un criteri epistemològic i acadèmic a l'hora d'elaborar els currículums corresponents en oposició a criteris mercantilistes. Ens oposem a la reducció i compressió de continguts específics a quatre anys i la implantació d'un postgrau especialitzador de major preu que tracte de solucionar les carències formatives derivades.

3) La dissolució de l'ANECA, organisme creat per a regular les titulacions en funció de criteris d'utilitat i funcionalitat econòmiques. Subordinar la qualitat dels continguts a la exigència prèvia d'atendre a demandes empresarials ens pareix un greu atemptat contra l'activitat acadèmica, per la qual cosa reclamem la total autonomia universitària a l'hora de dilucidar la validesa de les titulacions.

4) Respecte al finançament, exigim el manteniment i l'augment de les beques tradicionals a fons perdut, i rebutgem que el model de beca-prèstec es convertisca en prioritari. Mantenim, a més, que l'oferta per part de certes entitats bancàries d'aquest model de prèstecs no deu, en cap moment, interferir en la gestió universitària ni influir en l'elaboració de continguts docents. Demandem, doncs, un model de finançament totalment públic que abandone l'actual tendència cap a un model mixt.

5) L'eliminació del Màster de Formació de Professorat, un postgrau que habilitarà per a la docència en educació secundària i que substituirà l'actual CAP, per dos motius: en primer lloc, el sistema de graus i postgraus resultarà el·litista (preus elevats i places limitades) i en segon lloc, aquest màster impedirà al futur docent profunditzar en continguts específics de la seua disciplina. La obligatorietat d'aquest màster, conforme s'ha proposat, suposarà un deteriorament en el nivell formatiu que cap esperar dels nostres professors de secundària i batxillerat.

6) Que es respecte el dret de la comunitat universitària (estudiants, professors i P.A.S.) a participar en qualsevol procés de reforma educativa i en les seues implantacions concretes.

7) Que no s'impose la figura de l'estudiant a temps complet (de 36 a 40 hores setmanals), que dificulta la compatibilitat de treball i estudis per a tot aquell que desitge combinar-los. Exigim, a més, que s'aporten solucions satisfactòries a l'alumnat que haja de de combinar els seus estudis amb la vida laboral.

8) Que en qualsevol procés de reforma educativa es respecte l'heterogeneïtat cultural.

Per tot el què hem dit i en conseqüència, expressem el nostre rebuig davant l'anomenat “Pla de Bolonya” i la forma en què s'està duent a terme la seua implantació. Sent conscients que el que està en joc amb la present reforma és el futur de l'ensenyament superior al si de la societat i per tant el futur de la mateixa societat, signem el present manifest per mostrar la nostra protesta i disconformitat les següents assemblees:

Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Assemblea d'Estudiants de Filosofia de València
Assemblea d'Estudiants de Geografia i Història
Assemblea d'Estudiants d'Educació
Assemblea d'Estudiants del Campus de Tarongers
Assemblea Contra Bolonya

---

Las asambleas de estudiantes de la Universitat de València abajo firmantes, reunidas a 23 de octubre de 2008, sostenemos que no es la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior común el objetivo prioritario que las actuales reformas (Plan de Bolonia) han perseguido, así como tampoco solucionar los graves problemas de nuestra universidad. Basamos esta convicción en el hecho de que las reformas se han orientando según la guía de qué demanda el mercado y no sobre la base de un detenido análisis de cuáles son las deficiencias que nuestra universidad presenta. Rechazamos, además, que las reformas se impongan sin contar con la opinión de profesores, investigadores y estudiantes. Y en consecuencia exigimos:

1) La paralización total de la implantación de la reforma educativa y la celebración de un referéndum vinculante que interpele a la comunidad universitaria a posicionarse respecto del Plan de Bolonia, cuyo resultado debe defender el rector de la Universitat de València como posición institucional.

2) Que se defienda y promocione un criterio epistemológico y académico a la hora de elaborar los currículos correspondientes en oposición a criterios mercantilistas. Nos oponemos a la reducción y compresión de contenidos específicos a cuatro años y a la implantación de un postgrado especializador de mayor precio que trate de solucionar las carencias formativas derivadas. Queremos especialmente manifestar nuestra oposición a que se oriente toda la actividad universitaria sobre el principio de "atender a las demandas del mercado". Debemos recordar que la principal obligación de la actividad universitaria es atender a las exigencias teóricas de las disciplinas.

3) La disolución de la ANECA, organismo creado para regular las titulaciones en función de criterios de utilidad y funcionalidad económicas. Subordinar la calidad de los contenidos a la exigencia previa de atender a demandas empresariales nos parece un grave atentado contra la actividad académica, por lo que reclamamos la total autonomía universitaria a la hora de dilucidar la validez de las titulaciones.

4) Respecto a la financiación, el mantenimiento y aumento de las becas tradicionales a fondo perdido y rechazamos que el modelo de beca-préstamo se convierta en prioritario. Mantenemos, además, que la oferta por parte de ciertas entidades bancarias de este modelo de préstamos no debe en ningún momento interferir en la gestión universitaria ni influir en la elaboración de contenidos docentes. Demandamos, pues, un modelo de financiación totalmente público que abandone la actual tendencia hacia un modelo mixto.

5) La eliminación del Máster de Formación del Profesorado, un postgrado que habilitará para la docencia en educación secundaria y que sustituirá al actual CAP, por dos motivos: por un lado, el sistema de grados y postgrados resultará elitista (precios elevados y plazas limitadas) y por otro, este máster impedirá al futuro docente profundizar en contenidos específicos de su disciplina. La obligatoriedad de este máster, conforme se ha propuesto, supondrá un notable deterioro en el nivel formativo que cabe esperar de nuestros profesores de secundaria y bachillerato.

6) Que se respete el derecho de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y P.A.S) a participar en cualquier proceso de reforma educativa y en sus implantaciones concretas.

7) Que no se imponga la figura del estudiante a tiempo completo (de 36 a 40 horas semanales), que dificulta la compatibilidad de trabajo y estudios para todo aquél que desee combinarlos. Exigimos, además, que se aporten soluciones satisfactorias al alumno que tenga que combinar sus estudios con la vida laboral.

8) Que en cualquier proceso de reforma educativa se respete la heterogeneidad cultural.

Por todo lo dicho y en consecuencia, expresamos nuestro rechazo ante el llamado ‘Plan de Bolonia’ y la forma en que se está llevando a cabo su implantación. Siendo conscientes de que lo que está en juego con la presente reforma es el futuro de la educación superior en el seno de la sociedad y por ende el futuro de la sociedad misma, firmamos el presente manifiesto para mostrar nuestra protesta y disensión las siguientes asambleas:

Asamblea de Estudiantes de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación
Asamblea de Estudiantes de Filosofía de Valencia
Asamblea de Estudiantes de Geografía e Historia
Asamblea de Estudiantes de Educación
Asamblea de Estudiantes del Campus de Tarongers
Asamblea Contra Bolonia

dijous, 23 d’octubre de 2008

Benvinguts / Bienvenidos

Ací penjarem els comunicats de la Comissió de Formació de l'assemblea. / Aquí colgaremos los comunicados de la Comisión de Formación de la asamblea.